ភាពជាពលរដ្ឋនៃផ្លូវឃីតនិងនេវីស - មូលនិធិកំណើនប្រកបដោយចីរភាព (អេសជីអេហ្វ) អ្នកដាក់ពាក្យសុំលីវ - ភាពជាពលរដ្ឋរបស់លោក Saint ឃីតនិងនេវីស

ភាពជាពលរដ្ឋនៃផ្លូវឃីតនិងនេវីស - មូលនិធិកំណើនប្រកបដោយចីរភាព (អេសជីអេហ្វ) អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅលីវ

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
$ 12,000.00
តំលៃ​លក់
$ 12,000.00
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
លក់​ហើយ
តម្លៃ​ឯកតា
ក្នុងមួយ 
ពន្ធរួមបញ្ចូល។

ភាពជាពលរដ្ឋនៃផ្លូវឃីតនិងនេវីស - មូលនិធិកំណើនប្រកបដោយចីរភាព (អេសជីអេហ្វ) អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅលីវ

ការវិនិយោគដោយសន្សំសំចៃ (SGF)

បេក្ខជនអាចមានសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយៈការចូលរួមវិភាគទានដល់មូលនិធិកំណើនប្រកបដោយចីរភាព (អេសជីអេហ្វអេ) ។

  • បេក្ខជនទោល៖ ការចូលរួមវិភាគទានដែលមិនអាចដកមកវិញបានចំនួន ១៥ ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក
  • អ្នកស្នើសុំសំខាន់ដែលមានអ្នកនៅក្នុងបន្ទុករហូតដល់ទៅបីនាក់ (ឧទាហរណ៍ប្តី / ប្រពន្ធនិងកូនពីរនាក់)៖ ការចូលរួមវិភាគទានដែលមិនអាចដកមកវិញបានចំនួន ១៥ ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក
  • អ្នកពឹងផ្អែកបន្ថែមដោយមិនគិតពីអាយុ៖ អាមេរិក $ 10,000

នៅពេលដាក់ពាក្យសុំពាក្យសុំប្រាក់ឈ្នួលដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងថ្លៃដើមដំណើរការក៏ត្រូវបង់ផងដែរ។ ថ្លៃសេវាទាំងនេះមានចំនួន អាមេរិក $ 7,500 សម្រាប់អ្នកស្នើសុំសំខាន់និង អាមេរិក $ 4,000 សម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យនីមួយៗដែលមានអាយុលើសពី ១៦ ឆ្នាំ។